×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudli ste heslo?

- zmluva medzi mestom a nájomcom stále trvá, oficiálne do roku 2032 s možným ďalším predĺžením, no dá sa predčasne ukončiť

- nájomca neplatí nájomné za posledných cca 6 rokov

Milí obyvatelia Nového Mesta nad Váhom,

ako osoba bývajúca celý život v Novom Meste nad Váhom (ďalej len „Mesto“), mi nedá nereagovať na nevyriešenú otázku Zelenej vody, kedy je naše mesto dlhodobo bez relaxačno – oddychovej zóny v podobe kúpaliska prípadne aquaparku. Z toho dôvodu som sa rozhodol zúčastniť nedávno konaného mimoriadneho mestského zastupiteľstva, kde hlavný a jediným bodom bol investičný zámer terajšieho nájomcu spoločnosti Bolt, s. r. o. v lokalite „Zelená voda“ vybudovať aquapark. Podľa mojich znalostí z okruhu známych ako aj priateľov, je zrejmé, že mnoho z obyvateľov nemá ani základné informácie týkajúce sa „Zelenej vody“ a preto som sa rozhodol ich uviesť v rámci objektívnych informácii do obrazu.

V roku 2004 sa stal nájomcom „Zelenej vody“ spoločník spoločnosti Bolt, s. r. o., ktorý prišiel s nadšením a veľkými plánmi ako vybudovať aquapark s tým, že to nie je žiadny problém. Uzatvorená zmluva s nevýhodnými podmienkami voči mestu, keď po splnení určitých podmienok sa nájomcovi automaticky predlžuje zmluva najprv na 20 rokov a pri splnení ďalších podmienok na ďalších 50 rokov, čo potvrdil aj viceprimátor JUDr. Vladimír Fraňo. Na zastupiteľstve nájomca Zelenej vody hovoril o tom, ako Zelenú vodu zveľadil a investoval tam nemalé finančné prostriedky, ale z pohľadu občanov je skôr opak pravdou, keď podľa názoru mnohých Zelená voda upadla, ľudia ju prestali navštevovať s pritom mala neskutočný potenciál do budúcnosti, čo si uvedomuje aj samotný nájomca. Možno konštatovať, že nájomca investoval v predmetnej lokalite iba nevyhnutné financie za účelom jej udržiavania a nie zveľaďovania s tým cieľom, zarobiť ešte aké také peniaze na rôznych tam uskutočňovaných diskotékach, akciách a festivaloch.

Na zastupiteľstve konanom dňa 10.05.2018 sa zúčastnil p. Tibor Zelenay ako zástupca spoločnosti Bolt, s. r. o., v súčasnosti na základe platnej nájomnej zmluvy jediný nájomca Zelenej vody, ktorá bola uzatvorená ešte v roku 2004 s veľmi nevýhodnými podmienkami voči mestu. P. Zelenay predniesol na tomto zastupiteľstve svoj návrh vybudovania aquaparku, pričom zastupiteľstva sa zúčastnili aj predstavitelia spoločnosti Aqualand Zelená voda, s. r. o. (sídlo Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava) a spoločnosť Billbarter (sídlo Györ, Maďarská republika). Zástupca spoločnosti Bolt, s. r. o. predniesol návrh, podľa ktorého by spoločnosť Aqualand Zelená voda, s. r. o. kúpila 100% obchodný podiel spoločnosti Bolt, s. r. o. (pre laickú verejnosť by sa vlastne stala vlastníkom tejto spoločnosti), čím by vlastne vstúpila do platného nájomného vzťahu s Mestom a zároveň priviedla investora v podobe spoločnosti Billbarter, ktorá je len akousi „agentúrou“ zastrešujúcou celý proces vybudovania aquaparku.

Áno znie to ako veľmi zaujímavá predstava, že príde investor, ktorý nám tu postaví aquapark a vyrieši sa tak niekoľkoročný resp. dlhotrvajúci problém vybudovania relaxačno – zábavného strediska. Ak sa však pozrieme na tieto spoločnosti a ich predstaviteľov bližšie, zistíme, že z OR SR (Obchodný register Slovenskej republiky) aj FINSTATU (portál zobrazujúci finančné údaje jednotlivých firiem) vyplýva, že spoločnosť Aqualand Zelená voda, s. r. o. nemá za sebou žiadnu históriu ani nevykonávala žiadnu ekonomickú činnosť, keďže táto spoločnosť vznikla dňa 28.02.2018, pričom jej jediným spoločníkom a konateľom bola do 03.05.2018 p. Zuzana Kopilcová, pričom vlastníkom tejto spoločnosti sa až dňa 04.05.2018 t. j. 6 dní pred samotným mimoriadnym zastupiteľstvom stal akýsi p. Vladimír Sirota, ktorý má byť akýmsi garantom realizácie projektu a ktorý vraj mal vložiť svoje finančné prostriedky do celého procesu vybudovania aquaparku. Spoločnosť Aqualand Zelená voda, s. r. o. je tzv. ready made spoločnosťou, ktorá bola založená za účelom získania statusu „platca DPH“ a určená konečnému užívateľovi na podnikanie. Spoločnosť má sídlo na adrese Karpatské námestie 10A, ktoré je možné objednať si za určitý poplatok na webovej stránke www.mojesídlo.sk. Táto spoločnosť nikdy nevykonávala žiadnu obchodnú činnosť, nie to realizáciu projektu takýchto obrovských rozmerov a veľkosti investície, pričom jej základné imanie je len vo výške 5.000,- Eur. Samotný p. Sirota bola v predchádzajúcom období spoločníkom a konateľom vo viacerých spoločnostiach, z ktorých väčšina bola ex offo vymazaná z OR SR a takmer všetky boli v zlej finančnej kondícii resp. v mínusových číslach. V súčasnosti je p. Sirota okrem spoločnosti Aqualand Zelená voda, s. r. o. aj spoločníkom v spoločnosti YRISIRO, s. r. o., ktorá je podľa relevantného zdroja FinStat v strate a s daňovými dlhmi voči Daňovému úradu. Možno teda takúto spoločnosť s takýmto spoločníkom považovať za relevantného partnera garantujúceho realizáciu takého megaprojektu akým vybudovanie Aquaparku v oblasti Zelenej vody je?
Spoločnosť Billbarter, ktorá na otázku prítomných poslancov, akým spôsobom vie garantovať svoju bonitu resp. dostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, predložila akýsi list v anglickom jazyku, kde neznámy subjekt z Anglicka dáva písomný prísľub, že disponuje finančnými prostriedkami vo výške cca 23 mil. Eur. Zároveň tento investor nevedel počas celého zastupiteľstva objektívne preukázať žiadne konkrétne, nimi realizované projekty, pričom sa odvolával na obchodné tajomstvom voči svojím obchodným partnerom. Myslím, že v obchodných vzťahoch je pri takýchto projektoch bežnou praxou, že investor vie riadne a presvedčivo preukázať svoj finančný kredit a vie sa prezentovať svojimi konkrétnymi realizovanými projektmi. Odvolávať sa na obchodné tajomstvo mi príde prinajmenšom nedôveryhodné, nakoľko z mojej osobnej praxe v oblasti obchodných vzťahov je bežné, že obchodným tajomstvom sa stávajú prevažne citlivé detaily samotnej zmluvy (cena, podmienky, zmluvné pokuty a pod.) a nie projekt ako celok, ako uvádzal zástupca spoločnosti Billbartergroup. Na predmetnom zastupiteľstve zástupca investora zároveň uviedol, že nemôže ísť do priameho zmluvného vzťahu s Mestom, nakoľko ten nie je dostatočným finančným garantom na rozdiel od súkromnej obchodnej spoločnosti Aqualand Zelená voda, s. r. o.. Tak teda ak spoločnosť Aqualand Zelená voda, s. r. o., ktorá je založená cca 4 mesiace, so základným imaním 5.000,- Eur a je bez akejkoľvek podnikateľskej činnosti, dokáže garantovať svoju finančnú spoľahlivosť viac ako Mesto, ktoré je vo vynikajúcej finančnej kondícii a má pravidelné zákonom stanovené príjmy do svojho rozpočtu, v tom prípade si spravte názor sami.

V čase písania tohto článku nepoznám konkrétne výšky vzájomných pohľadávok medzi Mestom ako prenajímateľom a spoločnosťou Bolt, s. r. o. ako nájomcom a preto nedokážem objektívne zhodnotiť tento stav. Vzájomné pohľadávky sú diskutabilné a z môjho právneho pohľadu právne preskúmateľné, pričom samotná zmluva by bola vhodná na právnu analýzu. Celkom sa stotožňujem s vysloveným názorom, že netreba túto situáciu uponáhľať, ale treba zvážiť všetky možné spôsoby riešenia danej situácie a zvoliť tú najvhodnejšiu, či už v možnosti ukončenia nájomného vzťahu so spoločnosťou Bolt, s. r. o. a prípadného súdneho procesu, hľadanie nového a spoľahlivého investora prípadne iné spôsoby riešenia. Tohto času máme koniec mesiaca máj a areál ZV, je špinavý, neupravený, nepokosený a pokiaľ by sa v tejto lokalite nekonali dobrovoľné akcie aj plný odpadkov (tu patrí vďaka niektorým poslancom).

Aby sme si to zhrnuli, Nové Mesto nad Váhom ako prenajímateľ, má toho času uzatvorenú veľmi nevýhodnú nájomnú zmluvu so spoločnosťou Bolt, s. r. o., pričom táto spoločnosť prišla s veľmi záhadným investorom, ktorý nevie objektívne preukázať svoje projekty ani finančnú spoľahlivosť. Zároveň spoločnosť Bolt, s. r. o. chce previesť svoj obchodný podiel na spoločnosť Aqualand Zelená voda, s. r. o., ktorá vznikla len nedávno a p. Sirota sa stal jej spoločníkom pár dní pred mimoriadnym zastupiteľstvom. Z uvedeného je zrejmé, že obyvatelia mesta ako dotknutá verejnosť, by mali disponovať informáciami týkajúcimi sa areálu Zelenej vody, nakoľko zo všetkých vyššie uvedených skutočností a verejne dostupných zdrojov vyplýva, že nie je všetko s „kostolným poriadkom“.

Na záver by som chcel uviesť, že po napísaní tohto článku som dostal ďalší impulz, venovať sa viac oblasti verejného života a preto som sa rozhodol, že v najbližšom období môžete očakávať ďalší zaujímavý článok a to právno-ekonomickú analýzu nájomnej zmluvy.

- Ján Vojtek, 25.5.2018

peticia

anketa

Reportáž

Aquapark ostáva fatamorgánou

Nedávno sa konalo mimoriadne zasadnutie poslancov, na ktorom sa riešilo memorandum medzi stávajúcim nájomníkom a mestom.
Vzhľadom na pochyby voči projektu sa zasadnutie odložilo.

TOP
X