×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudli ste heslo?

Knižnica Ľ. V. Riznera

Naše najstaršie kultúrne dedičstvo

Na začiatku vzniku Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera, v tom čase verejnej obecnej knižnice, bol zákon o verejných obecných knižniciach, ktorý hovoril o tom, že v každej obci má byť zriadená verejná knižnica, ktorú bolo potrebné z rozpočtu obce aj udržiavať. Síce je zákon z roku 1919, no dôsledne sa začal uplatňovať až o 6 rokov neskôr, kedy Rada obce rozhodnutie o otvorení knižnice dňa 31. 1. 1925.

Knižnica začínala svoju prevádzku s fondom, ktorý obsahoval 201 kníh, otvorená bola v sobotu v čase od 14. do 16. hodiny. Jej činnosť riadila obecná knižničná rada, ktorá bola zvolená 5. mája 1925. Prvým knihovníkom bol profesor reálneho gymnázia Ján Kössl, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 1936. Ako uvádza jediný zachovaný doklad o činnosti knižnice a knižničnej rady z rokov 1925 – 1938, v prvom roku svojej činnosti bolo v knižnici zaevidovaných 189 čitateľov, ktorí si požičali 1178 kníh. Na konci roka bolo evidovaných 256 kníh.

Časom sa menili ako knihovníci a zamestnanci, tak aj priestory knižnice. Taktiež po roku 1938 sa knižnica musela prispôsobiť potrebám nového režimu. No napriek negatívnemu dopadu druhej svetovej vojny knižnica neprerušila svoju činnosť a koncom roka 1945 mala evidovaných 2948 zväzkov kníh.

Postupne sa knižnica zväčšovala a naberala profesionálnejších knihovníkov. Po vydaní nového knižničného zákona, ktorý položil základy jednotnej sústavy knižníc a v rámci územnej reorganizácie, boli okresné ľudové knižnice v roku 1960 premenované na mestské ľudové knižnice. Súčasný názov nesie knižnica od roku 1969, keď pri príležitosti 120. výročia narodenia najznámejšieho slovenského bibliografa Ľudovíta Vladimíra Riznera, bola premenovaná na Mestskú knižnicu Ľ. V. Riznera.

V roku 1974, po ďalších zmenách priestorov, sa knižnica konečne usadila. Boli jej pridelené náhradné priestory bývalej kaviarne Považan na Ul. 1. mája, v ktorých sídli dodnes. V r. 1991 bola knižnica delimitovaná mestu Nové Mesto nad Váhom ako priamemu zriaďovateľovi a stala sa organizačnou zložkou Mestského kultúrneho strediska. Priestorové problémy, ktoré knižnicu neustále prenasledovali sa vyriešili v rokoch 1996 – 1997, kedy sa po náročnej rekonštrukcii kotolne v suteréne otvorila možnosť rozšírenia knižničných priestorov. Rekonštrukciou vznikli dva samostatné veľké priestory, v jednom je umiestnené oddelenie pre deti a mládež, v druhom je fond odbornej lekárskej literatúry a duplicitný fond krásnej literatúry. Súčasne tento priestor slúži na usporadúvanie početných kultúrno-vzdelávacích podujatí.

V súčasnosti plní knižnica funkciu modernej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie, ktorá poskytuje svoje služby širokému spektru používateľov. Jej základným poslaním je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám. V roku 2009 bol pôvodný knižnično-informačný systém (KIS) LIBRIS nahradený novým KIS Clavius, ktorý umožnil efektívne a presné spracovanie knižničného fondu. Tento systém bol začiatkom roka 2014 rozšírený a tak mohol byť širokej verejnosti sprístupnený [highlights]on-line katalóg knižnice[/highlights] a zároveň sa začalo elektronické požičiavanie dokumentov. Naša knižnica sa takto zaradila medzi moderné informačné a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú schopné konkurovať aj vyššie organizovaným knižniciam. Okrem tradičných služieb, ako je požičiavanie dokumentov, poskytovanie bibliografických informácií, medziknižničnej výpožičnej služby, prístup k verejnému internetu, knižnica uskutočňuje aj informačné a tematické besedy pre všetky typy škôl v našom meste a okolí. Taktiež organizuje autorské besedy so známymi spisovateľmi, či inými osobnosťami, v poslednom období takto knižnicu navštívili J. Banáš, J. Beňo, P. Krištúfek, P. Rankov, M. Zacha Kučera a mnohí iní. Medzi podujatia, ktoré knižnica pravidelne organizuje patrí aj veľmi obľúbená súťaž ESEJ, taktiež sa každoročne zapája do celoslovenskej súťaže Čítajme si… Už tradične sa začiatkom roka stretávajú v knižnici milovníčky poézie a prózy na súťaži v umeleckom prednese Vansovej Lomnička. Medzi kultúrne udalosti v spoločenských priestoroch knižnice patria aj prezentácie nových kníh našich regionálnych autorov (I. Machala, Z. Šinkovicová, M. Travěncová a i.)

TOP
X